Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ Ιατρός
?? ??         www.lydiamouzaka.gr
e.?a????t??a ?at????? S????? ?a?ep?st?µ??? ?????? G??a???????? - ?e???????? - ??d???? ?ast?????? ???ed??? t?? ????????? ?ta??e?a? ?ast?????a? ???ed??? ??e????? ???t??? ???sta?t???p???t?? ?pe????? t?? ?p?t?µ?a ??e?a ?a? ????????? ??????a t?? ??µ?a G??a??a ?a? ??t?d????s? t?? ?.?. ?d??t??? µ???? ???t??? ?????????????? St?????? G??a???? µe ?a????? t?? µast?? "???? ?aµp?t?" ??ap????t?? ????e?t?? t?? ??a? ??µ???at?a? st?? ?e??f??e?a ?tt???? ??e? d?ate??se?: ??µ?t??? S?µß????? ??µ?? ????a??? ???ed??? t?? ??e????? ?ta??e?a? ?ast?????a? (S.I.S.) ???ed??? t?? ??e????? ???t??? ???sta?t????p???t?? ???ed??? t?? ??e????? ?ta??e?a? t?? ??e??a? t?? ?a?????? t?? ?ast?? (?.?.?.C.R.) ???ed??? t?? S?µß???e?t???? ?p?t??p?? t?? ?a???sµ?a? ?ta??e?a? ??e?a? ?ast?? (W.S.?.H.) ???ed??? t?? ????pa???? ?ta??e?a? ??a t?? p????sµ?a?? ??e??? t?? ?a?????? t?? µast?? (E.G.B.C.S.) ???ed??? t?? ???t??? ?pa??e?µat???? ?at??t?s?? t?? ??µ?? ????a??? ???ed??? t?? ??µ?t???? ?p??e???s?? ?sfa??st???? ??a?t??e?se?? "?sf??e?e? ??µ?? ????a???" Ge??????e st?? ???sta?t????p???. S?????? t?? ???????? ??????a. ?a?d??: 1 ???? t? ?a??a??ta (?ta???) ??????a Sp??d?? - ??t???: 1973 ?at???? S???? ?a?/µ??? ?????? 1976 ??d??t?? ?a?/µ??? ?????? 1977 ?a?e?t??a? -?e???????? - G??a???????? 1978 Assistant Etranger t?? ?a?e?t????-G??a???????a? (???t??? 78) ?a? t?? ?ast?????a? (????? 78) t?? ?a?/µ??? t?? St?asß?????? 1979 ??d???? ?ast?????? 1980-1986 ??e????t?? ???t??? ?ast?? t?? ??? 1986-1990 ??t?p??ed??? t?? European Association of Thermography 1986-1993 S??d?e????t?? st? ???t?? ?ast?? t?? ?a?e?t????? ??t? 1989-1992 ??d???? ?p?st?µ??a? st? ?ast?????a st? ?a?e?t??? ?a? G??a????????? ??????? t?? ?a?ep?st?µ??? t?? ??a?????? 1990 ?µ. ?p??. ?a????t??a ?a?ep?st?µ??? ?????? 1990-1991 ??t?p??ed??? t?? ?ta??e?a? ?at????? Sp??d?? (1988-1989 Ge????? G?aµµat?a?) 1990 ?pe????? ??e?a? t?? S??d?sµ?? ??a ta ???a??µata t?? G??a??a? 1991-1992 ???ed??? t?? European Group for Breast Cancer Screening 1992-1994 ???ed??? t?? Senologic International Society (SIS) (??e???? ?ta??e?a ?ast?????a?), (?d??t??? ?????, 1986-1988 ??d. G?aµµat?a?, 1988-1992 Ge?. G?aµµat?a?, 1994-1996 ??t?p??ed??? ??a t?? ????p?, 1996-1998 Ge?. G?aµµat?a?) 1994-2003 ???ed??? t?? ????????? ?ta??e?a? ?ast?????a? (?d??t??? ?????, 1979-1988 Ge????? G?aµµat?a?, 1988-1994 ??t?p??ed???) 1996-1999 ????? ?.S. t?? EUSOMA (European Society of Mastology) 1998-2001 ???ed??? t?? International Association for Breast Cancer Research (IABCR) 1999-2003 ???ed??? t?? S?µß???e?t???? ?p?t??p?? t?? World Society for Breast Health (WSBH) 1999-2002 ???ed??? t?? ????????? S??d?sµ?? S???a? ??µe? ??a t?? ?atap???µ?s? t?? ?a?????? t?? µast?? 2003-2007 ??µ?t??? S?µß????? t?? ??µ?? ????a??? µe t? s??d?asµ? "????a ?????" 2003-2007 ???ed??? st? "???t?? ?pa??e?µat???? ?at??t?s??" t?? ??µ?? ????a??? 2003-2007 ???ed??? t?? ??µ?t???? ?p??e???s?? ?sfa??st???? ??a?t??e?se?? "?sf??e?e? t?? ??µ?? ????a???" 2003-2007 ?pe????? ?? ??µ?t???? S?µß????? t?? ??µ?? ????a??? ??a ta "?t?µa µe ??ap???a" 2005-2007 ????? t?? ?p?t??p?? ?????????? ????t???? t?? ?????? 2004-2008 ???ed??? t?? ??e????? ???t??? ???/p???t?? ?d??t??? ?????: t?? Senologic International Society t?? ????????? ?ta??e?a? ?ast?????a? t?? ????????? S????? ?ast?????a? t?? S??d?sµ?? ?e?t?????d?? ???/p???? t?? ????pa???? S??d?sµ?? ?at??? ??e?????? ?pa????µat?? t?? ????????? ?ta??e?a? ??e??a? t?? ?a?????? t?? ?ast?? t?? ?ta??e?a? MANOSMED (Mastology Association North Quest South Mediterrannieen) t?? European Society of Gynecology t?? ??e????? S????? ?ast?????a? t?? S.I.S. t?? CIME-G (Centre Imagerie Medicale Europeene-Grece) t?? ????????? S??d?sµ?? Susan Komen ??a t?? ?atap???µ?s? t?? ?a?????? t?? µast?? t?? S??????? F???? t?? ????????? ?ta??e?a? ?ast?????a? ?a? t?? ???t??? "???? ?aµp?t?" t?? ??e????? ???t??? ???sta?t????p???t?? S??e???t?? ?p?st?µ?????? ?ta??e???: t?? Societe Francaise de Gynecologie et d' Obstetrique t?? ?ta??e?a? ?????e?e?a??? ?????aµµat?sµ?? t?? ?at????? ???se?? ??a t?? ?p?st?µ????? ???????a????? s??e??as?a t?? European Society of Surgical Oncology t?? ????????? ??t??a???????? ?ta??e?a? t?? ????????? ?e?????????? ?ta??e?a? t?? Society for Continuing education for Breast Cancer Research t?? ????????? ??????????? ?ta??e?a? t?? American Society for Breast Disease t?? European Society of Contraception ??µ?? ??e?e? ????? ??? ?ast???????? ?ta??e?a? t?? ??a????a? ??? ????d???? ????t?st???? ???s?? ???t????e ?? ?p???f?a ??a t?? ????da ??a t? ?esµ? t?? "??aße?? t?? G??a??a? t?? ????p??" (1992 ?a? 1993) ??aße?a ???s??? Sta???? t?? e? ??de?a??s? ?????s?a? t?? ?????µe????? T????? ??? ?e??? ????ep?s??p?? ?????? - ???t?? St?????? ???????e?a? ??? Senologic International Society ?? Cameo t?? ?he Susan G. Komen Breast Cancer Foundation - Dallas - Texas - USA S????af??? ??ast????t?ta ??e? e?d?se? ta pa?a??t? ß?ß??a: ? ??st??? ??s?? t?? ?ast?? (1986) Mastology 88 (1988) Senology (1992) ? ?p??????? t?? St????? (1992 - ?e?te?? ??d?s? 2005) S??????? ?ast?????a (1996) Proceedings of the 22nd Congress of the International Association for Breast Cancer Research (1998) ?e???µa ?µe? 2006 S??????? ?ast?????a 2007 (d?t?µ?) ??e? d?µ?s?e?se? 235 ep?st?µ?????? e??as?e? se ?e?????ssa ?a? e??????? pe???d??? ?a? ??e? s?µµet?s?e? se p??? ap? 250 s???d??a. ??pa?de?t??? ??ast????t?ta sta ??a?s?a: ??? Certificat Universitaire des Maladies du Sein st?? ?at???? S???? t?? ?a?ep?st?µ??? St?asß?????? ??? ?a?e?t???? ?a? G??a?????????? ???????? t?? ?a?ep?st?µ??? ??a?????? ??pa?de?t???? e?d???se?? d??f???? ??s???µe??? - ???????? ?ete?pa?de?t???? Seµ??a???? ????ap??? e??µe??t???? e?d???se?? se ??? t?? ????da</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; tex
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι