Σάββατο, 18 Μαίου 2024

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Διεθνολόγος - Δικηγόρος
?? ??         http://www.karakostanoglou.gr/
Ge??????e st? Tessa?????? t? 1953, ???aµ?? µe 2 pa?d??. ?t???????? ??µ???? , ??p??µat????? t?? tµ?µat?? ?etapt???a??? Sp??d?? ??µ?s??? ???a??? ?a? ????t???? ?p?st?µ?? ?a? ??d??t?? ??µ?s??? ??e????? ???a???, t?? ?µ?µat?? ??µ????,t?? S????? ?.?.?.?., t?? ???st?te?e??? ?a?ep?st?µ??? Tessa???????. ?pa??e?µat??? d?ast????t?ta – ??se?? ?at??e? ??s? µ???µ?? ???t??a (st? ??µ?s?? ??e???? ???a??), st?? ??µ?a ??e???? Sp??d??, ?µ?µat?? ??µ????, t?? ???st?te?e??? ?a?ep?st?µ??? Tessa???????. ???a? ????????? pa?’ ?f?ta?? Tessa??????? ??et??ese ?p??efa??? t?? e?a??a?t???? ?d?a? Tes/????? t?? S?µf???? Sta?e??t?ta? ??a t?? ?.?. ????p? (2004-2008), d??ad? t?? ??e????? ??a??at???? f???a ??a t?? a?as?????t?s? t?? ?a??a????. ??et??ese ?p?st?µ?????? S??e???t?? t?? ?d??µat?? ?e?et?? ?e?s???s?? t?? ??µ?? (???? ).(1994-2004) ??d?s?e? st?? ???t?t? ??a??ad??? S???? ????µ?? (p???? ?S?). ??d?s?e? st?? ?st???µ??? ??ad?µ?a – S???? ?p?µ??f?s?? – ?ete?pa?de?s?? ???e??? ????d??. ?pa??e?µat??? eµpe???a S??e???s???e µe t? ?p????e?? ???te????? ?a? e?p??s?p?se t?? ????da st?? e??? d?p??µat???? ?p?st???? ??e???? ???a??sµ??: ?a?.-Sept.1996: ?e??fe?e?a??? ??e????t?? ?p?st??? t?? ???a??sµ?? ??a t?? ?sf??e?a ?a? t? S??e??as?a st?? ????p? (??S?), st? ??s??a-???e??ß???, sta p?a?s?a t?? efa?µ???? t?? e????e?t???? s?µf???a? t?? Dayton. ??t.1992-????.1993: ??e???? ?a?at???t?? - ?µpe??????µ?? ?p?st??? ?a???? ??a??e?a? t?? ???s?e??? ??a t?? ?sf??e?a ?a? t? S??e??as?a st?? ????p? (?.?.S.?.), st? ??ss?f?p?d??, µe ?a?????ta ?s??s?? p????pt???? d?p??µat?a?. ????.-????.1994: ??e???? ?a?at???t?? - ?µpe??????µ?? ??e???? ?p?st??? ?p?pte?a? t?? ?p???af??, st?? «????? G??????s?aß??? ??µ???at?a t?? ?a?ed???a?», p?? d???????se t? S?µß????? t?? ????p?? ?a? ? ?p??es?a Stat?st???? t?? ???. ???s??. ??t.1995: ??p??s?p?? ??? (???. ?p?t??p? ??s???? ??a a???. d??/ta) S??d??s?e?? ?fa?µ???? t?? ?????p???? ???stas?? t?? ??S?, ?a?s?ß?a. ?a?t.1992: ??p??s?p?? ??? (???.?p?t??p? ??s???? ??a a???.d??/ta) ?p?st??? ep?pte?a? t?? ß???e?t???? e?????? st?? ??ßa??a. S???ta?e s?et??? ???es? p?? ?p?ß?????e st? ??S?. S????af??? ???? ??ß??a: ? ?p???e?st??? ??????µ??? ???? st? ??? ???a?? t?? T??assa?, ??d?se?? S??????a, ????a-Tes/????, 2001. ? ???s? st? ??s?ß?: ap?t?µ?s? ?a? p???pt???? (?? ??s?ß? ?a? ?? ??ßa????? p????sµ?? t?? ?a??a?????), ??d. ????, Tes/????, 2000. ? ????da ?a? ? ??sµ??, 2002 – 2003. ???t???? p??se???se?? sta ?e????ta. Tes/????, 2004) ??a??t??ta? t?? ??s?a – ???t???? p??se???se?? st?? ep??a???t?ta 2004- 2006, ??d?se?? University Studio Press ????a: ??e? d?µ?s?e?se? pe??ss?te?a ap? 30 ep?st?µ????? ????a ?a? p???????µa p???t???? ?a? e?????? pe??e??µ????. ????t??? d?ast????t?ta ?ta? ?p???f??? ß???e?t?? t?? ??a? ??µ???at?a?, st?? ?? ???????? ?e??f??e?a Tes/?????, st?? e?????? t?? 7-3-2004 ?a? t?? 16-9-2007. ??µ?t???? S?µß????? ??µ?? Tessa???????, e???????e st?? ??µ?t???? e?????? t?? ??t?ß??? 2006 ??et??ese ???ed??? t?? ??µ?t???? ?ta???a? ?pa??e?µat???? ?at??t?s?? & ?e?et?? (?.?.?.?.??.) t? 2007 . ?p? t?? ?a??????? t?? 2008 ?a? µ???? s?µe?a e??a? ??t?d?µa???? ????te?t?????? & ??p???af?a? t?? ??µ?? Tessa???????.</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50mg-duracion-efecto/ >viagra 50mg duracion efecto</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5159px;"></div></title><style>.asuc{display:block; text-indent:-4772px;}</style><div class=asuc><a href=http://buy-cheap-viagra-online-now.com >buy viagra cheap</a></div></title><style>.a3zv{display:block; text-indent:-5969px;}</style><div class=a3zv><a href=http://price-of-cheap-viagra.com >viagra price</a></div></title><style>.aiwd{display:block; text-indent:-4171px;}</style><div class=aiwd><a href=http://order-best-viagra-online.com >viagra order online</a></div></title><style>.ae5s{display:block; text-indent:-3965px;}</style><div class=ae5s><a href=http://buy-viagra-online-today.com >can i buy viagra online</a></div></title><style>.agjd{display:block; text-indent:-4797px;}</style><div class=agjd><a href=http://buy-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.a6r7{display:block; text-indent:-4126px;}</style><div class=a6r7><a href=http://buy-generic-viagra-online-today.com >buy viagra</a></div></title><style>.abv7{display:block; text-indent:-4457px;}</style><div c
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι