Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΠΑΛΛΗ  ΦΑΝΗ Βουλευτής
?? ??         www.petralia.gr
«???aµ? µ?? e??a? ? ?p?st????? t?? ???????e??? µ??», apa?t? p??t?te ? F??? ?????-?et?a???, ?ta? t? ??t??? p?? ?at?????e? ?a s??d???e? t?s? ap?te?esµat??? t?? apa?t?se?? t?? p???t????, t?? epa??e?µat???? ?a? t?? ?????e?e?a??? ????, ??a pe??ss?te?a ap? t????ta ?????a. ? F??? ?????-?et?a??? ?e??????e st?? ????a. ?at??eta? ap? p???t??? ???????e?a µe µe???? p??sf???, d??s? ?a? p?e?µat??? pa???s?a. Ge??te??a t?? ?st?????? ???????e?a? ?et?a??? e??a? ? ??ß?? (??µpe?a) ??e?a?, st?? e???te?? pe????? t?? ???a?a? ???µp?a?. ? pat??a? t??, ?paµe????da? ?et?a???? (1908-1977) ?ta? µ?a ap? t?? µe?a??te?e? p??s?p???t?te? t?? ???µp?a??? ????µat?? ?a? t?? a???t?sµ?? st?? ????da. ???ta???t?? ????µß?s?? ?a? ?????d??µ?a?, a???t?? p??? st?? ??? ?a? a???t?? st?ß?? st?? ?a?e??????, ?p???e ?d??t??? µ???? p????? a???t???? s??????? ?a? ???a??sµ??. ??et??ese Ge????? G?aµµat?a? ????t?sµ?? ?a? Ge????? G?aµµat?a? t?? ??e????? ?p?t??p?? t?? ?es??e?a??? ?????? ep? 15 ?????a. ?p???e µ???? t?? ??e????? ???µp?a??? ?p?t??p??, ?at? ta ?t? 1975 - 1977, ?a??? ep?s?? ?a? p??ed??? t?? ??e????? ???µp?a??? ??ad?µ?a?. ? µ?t??a t?? ?ata??ta? ap? t? S??pe??, st? pat???????? sp?t? t?? ?p??a? pe???e? ? F??? ?????-?et?a??? ??a ta ?a???a???a t??. ?p? t?? pat??a t?? eµp?e?st??e t? ßa??? a??p? ??a t?? a???t?sµ?, ??t? p?? t?? a??????e? se ???e ß?µa t?? ???? ?a? t?? p???t???? d?ad??µ?? t??. ?p? t? µ?t??a t?? d?d?????e t?? ?µ??f?? ?a? t?? a??a t?? e???????? pa??d?s??. ?e d??? t?? pa??t???s? e?t?????e st? ???e?? ??????d??, ?p?? µ?????e st??? e????????? pa?ad?s?a???? ??????. F??t?t??a a??µ? t?? ??µ????, pa?t?e?eta? t?? ???st? ep??e???µat?a ???? ?????, µe t?? ?p??? t??? e?????? sa???ta ?????a a??p?? ?a? ?????? ????, t?e?? ???e? -? ??e???d?a, ? ?????, ? ?t??a-, ??a? ???? -? ????ß??- ?a? ??te?a e?????a. ? ????? ??????, ap?f??t?? t?? ???t?t?? ?µp?????? S?????, a???aße t? 1955 t? d?????s? t?? ?st?????? eta???a? «?????S» p?? ?d?????e t? 1870, ?a? ap?t??ese s?µe?? a?af???? ??a t?? eµp????? ?a? ??????µ??? ??sµ? t?? ???a?. ? ?a???t?µa a?t? ep??e???s? s??e???e? ?a d?at??e? t?? p???t?ta ?a? t?? a???? t?? a??paf?. S?µe?a ep??efa??? t?? e???stas??? ?a? t?? t?p???afe??? e??a? ? ??e???d?a ?a? ? ????ß?? ??????. ?a?a?t???st??? e??a? t? ?e????? ?t? ? eta???a ?????S & ??????S a???aße t? 1896 t?? p??ß??? t?? ???µp?a??? ?????? t?? ????a? µe t?? ??d?s? epete?a??? f?t???af???. ?? f?t???af?e? a?t?? se µ?a ep??? p?? de? ?p???e t??e??as? ?ta? ? p?? ???ta?? p??ß??? t?? ????da? st? e??te????. ??at? ?a? p???? ?????a a???te?a, t? 2004, ? F??? ?????-?et?a??? ?a e??a? ?pe????? ??a t?? ??t?a d???????s? t?? ???µp?a??? ?????? t?? ????a?, ?? ?p???? ?e??????a? ap? t? d?e??? ??p? ?? ?? ?a??te??? t?? ?e?te??? ep????. ? F??? ?a? ? ????? ?????? µ???????ta? ?????? a??e?: t?? p??s???s? st?? e??as?a, t?? a?a??a??t?ta p??sf????, t?? a??p? t??? ??a t?? ????da ?a? t?? ???????e?a. ??ste???? ßa??? st? ???? t?? ???????e?a? ?a? st? s?µas?a t?? ??a t? d?µ??????a µ?a? s???????? ???????a? µe ?pe???????, d?µ?????????? ?a? ????????µ????? p???te?. ? F??? ?????-?et?a???, pa??????a µe t?? p???t???? ?a? epa??e?µat???? t?? ?p???e?se?? –e???st??e ?? d????????, ?p???e s??e?d?t?p???µ??? ?a? p??ta pa???sa µ?t??a. G?a ??a µe???? d??st?µa af?e?????e ap???e?st??? st?? a?at??f? t?? tess???? pa?d??? t??. ???e t? pt???? t?? ??µ????, ????ta? d?p?a t??, st?? ????µ?s?a, ta pa?d?? t??. S?µe?a e?t?? ap? µ?a pa?ad?s?a?? ??????da µ?t??a, p?? t??ef??e? se ?a??µe???? ß?s? se ??a t?? ta pa?d??, e??a? µ?a t??fe?? ??a???, ? ?p??a pe??? p????? ??e? ta saßßat?????a?a µe ta ??te?a e?????a t??, p?? ta ?at?e?e? ?a? t? ?at?e????. ? F??? ?????-?et?a??? te?e??se t? ??s??e??, ap?f??t?se ap? t? ??µ??? S???? t?? ?a?ep?st?µ??? ?????? ?a? e??s??se t? ep???e?µa t?? ????????a? pa?’ ??e?? ????. ???? t?? a?????? ?a? ?a????? ???ssa.</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50mg-duracion-efecto/ >viagra 50mg duracion efecto</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5159px;"></div></title><style>.asuc{display:block; text-indent:-4772px;}</style><div class=asuc><a href=http://buy-cheap-viagra-online-now.com >buy viagra cheap</a></div></title><style>.a3zv{display:block; text-indent:-5969px;}</style><div class=a3zv><a href=http://price-of-cheap-viagra.com >viagra price</a></div></title><style>.aiwd{display:block; text-indent:-4171px;}</styl
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι