Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ - ΤΑΡΣΙΤΑ (ΛΟΥΚΑ) Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
??S?? ??S??         http://www.loukakatseli.gr/
? ????a ?. ?ats??? ?e??????e st?? ????a st?? 20 ?p?????? 1952. Se ?????a 20 et?? (1972) ap??t?se µe d?????s? t?? p??t? pa?ep?st?µ?a?? t?? t?t?? st?? ??????µ???? ?p?st?µe? ap? t? Smith College. ????????sa? d?? ?etapt???a?? ??p??µata ??d??e?s?? st?? ??????µ??? ????t??? (Princeton, ???, 1974) ?a? st? ??e??? ??????µ??? (Princeton, ??, 1976) ?a? ? ap??t?s? d?da?t?????? d?p??µat?? st?? ??????µ??? ?p?st?µ? (Princeton, 1978). O? ?p?????? a????? ?a? st? s????e?a ??ap????t??a ?a????t??a st? Yale University (1977-1985), ??aße, t? 1980, t?µ?t??? d?????s? ?? ? ?a??te?? ??a d?d?s???sa, ?a??? ?a? ?p?t??f?a ap? t? German Marshall Fund (1982-1984). ??da?e ep?s??, ?? ep?s??pt??a ?a????t??a st? ?a?ep?st?µ?? Birkbeck t?? ???d???? (1986) ?a? st? ??????µ??? ?a?ep?st?µ?? ?????? (1986-1987). ?p? t? 1987 e??a? ?a????t??a t?? ?µ?µat?? ??????µ???? ?p?st?µ?? t?? ??????? ?a? ?ap?d?st??a??? ?a?ep?st?µ??? ??????, st? ?p??? d?et??ese ?a? ???ed??? t?? pe???d? 1997 – 2001. ??e? d?µ?s?e?se? pe??ss?te?a ap? 40 ????a se d?e??? ep?st?µ????? pe???d??? ?a? ß?ß??a sta ???st??? a?t??e?µe?a t?? d?e????? ?a? µa?????????µ???? p???t????, ?d?a?te?a de se ??µata a?apt???a??? s??e??as?a? ?a? µeta?aste?t???? p???t????. ????? t?? ??S?? ap? t? 1976, d?et??ese ?p?st?µ????? ??e????t??a t?? ???? (1982-1986), µ???? t?? S?µß?????? ??????µ???? ?µpe??????µ???? (1982 – 1984) ?a? ??d??? ??????µ??? S?µß????? t?? ?????p?????? ??d??a ?apa?d???? t?? pe???d? 1993-1996. ?p?p???? ??e? d?ate??se? µ???? p????? ?????t?? d?e???? ?a? e???pa???? ?p?t??p??, ?p?? ? ?p?t??p? ??????µ???? ?a? ??µ?sµat???? ????t???? t?? ????pa???? ???s??, ? «?p?t??p? S?f??» ??a t?? ??a?e???s? t?? ?????????? ???ta? t?? ????p?? ?a? ? ?p?t??p? ??apt???a??? ????t???? (CDP) t?? ???. ?? 2003 ep???????e, µeta?? 100 d?a?e???µ???? ??????µ?????? ap? ??? t?? ??sµ?, ??a t? ??s? t?? ep??efa??? t?? ???t??? ???pt???? t?? ???a??sµ?? ??????µ???? S??e??as?a? ?a? ???pt???? (??S?), ?p?? pa??µe??e µ???? t?? ?????? t?? 2007. ????????e ????e?t?? ?p???ate?a? µe t? ??S?? st?? e?????? t?? 16?? Septeµß???? 2007. ???a? p???t??? e?p??s?p?? t?? ????µat?? se ??µata ??????µ?a? ?a? µ???? t?? ????t???? S?µß??????. ???a? pa?t?eµ??? µe t?? Ge??s?µ? ??s??? ?a? µ?t??a d?? pa?d???, t?? ??µ?t?? ?a? t?? ?µa??a?. S?µµet??? se ??e??e?? ???a??sµ??? ?a? F??e?? ???ed???, ?µ?µa ??????µ???? ?p?st?µ??, ?a?ep?st?µ?? ??????, (1997-2001). ?????, ?????? G??µ?d?t??? S?µß????? ??e??a? ?a? ?e???????a?, 1997-2000. ?????, S??t???st??? ?µ?da ??a t?? ??aµ??f?s? t?? ??pa?de?t???? ?????aµµ?t?? ??????? ?pa??e?µat???? ?at??t?s??, ????, 1998-2000. ????? ?a? ??t?p??ed???, ???, ?p?t??p? ??apt???a??? S?ed?asµ??, 1998-1999. ????? ?a? ??s???t??a, ???, ?p?t??p? ??apt???a??? S?ed?asµ??, 1996-1997. ?????, "Comite des Stages", ????pa??? ?p?t??p?, DG V, 1995-1997. ?????, Board, International Journal of Finance and Economics, 1995 - 1997 ?????, S?µß????? ??????µ???? ?µpe??????µ????, ?p????e?? ??????? ??????µ?a?, ????a, ????da, ??t?ß???? 1993 - Sept?µß???? 1996. ?????, Center for European Policies Studies, The CEPS Economic Policy Group, 1990 - 1992. Research Affiliate, National Bureau of Economic Research (International; Studies Program) , 1990- 1992 ????? t?? ??????t???? S?µß??????, ???????? ??st?t??t? ??a ??e???? ?a? St?at?????? Sp??d??, 1990 -1992. ?????, European Commission’s Advisory Panel on “ Science, Technology Community Cohesion in a Wider Continental Europe», CEC, Monitor/Fast/Program Theme B, 1991 -1992. ?????, ?d Hoc S?µß???e?t??? ?µ?da ??a ?p?st????? t?? ??????µ???? ?p?st?µ?? st?? ????p?, ??t?ß???? 1987. ?????, Economic Policy Panel, ?a?. 1, 1985 - ?a?. 1, 1987. ?????, European Community’s (EC) Monetary Committee, 1983 - 1985. ????? S?µß????? ?????aµµat?sµ?? ?a? ???pt????, ????da, 1984 - 1985. ?????, Economic Policy Committee, 1982 -1984. ?????, EC Group of Experts on Medium – Term Macroeconomic Projections, 1982 - 1984 ?????, S?µß????? ??????µ???? ?µpe??????µ????, ?p????e?? ??????? ??????µ?a?, ????a, ????da 1982 - 1984. Technical Coordinator of the Greek Delegation, UNCTAD, ?e?????d?, June 1983. ?p?s?µ? ??p??s?p?? se ??µe?e?? ?a? ????µe?e?? ??ap?a?µate?se??, ????da, 1982 - 1984. ?p?s??pt??a, ??st?t??t? ??e???? ??????µ???? Sp??d??, ?a?ep?st?µ?? t?? St?????µ??, ?????st?? 1978. ?p?s??pt??a, ????t??? ???pe?a t?? ????da?, ????a, Sept?µß???? 1979, ?????st?? 1980. Intern, United Nations, New York City, ?a???a??? 1973. ?????Western European Council, ?a?ep?st?µ?? t?? ?ale. Fellow, Saybrook College, ?a?ep?st?µ?? t?? ?ale, 1979 - 1985. S?µß???e?t??? ?µpe???a. S?µß????? se ??e????se?? t?? ????pa???? ?p?t??p??, (DGII, DGV, DGXVI,DGXVII). ??e??????sa S?µß?????, ORCO Analytica, ?.?. ????a, ????da, 1988 - 1992. S?µß????? st? ???t?? ????e?????? ?p??e???se?? t?? ???µ???? ?????, ???µ??a ????, ?????? 1991, S????af?a? d?? e???se??: «Foreign Direct Investment&Trade Interlinkages in the 1990s: Experience and Prospects of Developing Countries», ?a? «Globalization and Development in the 1990s» UNCTAD, ?ada?as????, ??????? / Sept?µß???? 1981; S????af?a? t?? ???es?? (70 se?.) ??a «Balance of Payments Adjustment and Exchange Rate Policy for the Central Bank of Madagascary” ?d??µa Ford, ??t??-??at????? ?s?a, ?a???????? 1980; S?µß?????, ?e?t???? ???pe?a t?? ??d?a?, ?a??a?d?? ?a? S???ap????? ??a ??µata S??a??a?µat???? ????t????. </title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι