Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μηχ/γος Ηλεκτρ. Υπάλληλος ΔΕΗ
??S?? ??S??
??e??? µ???? t?? f??t?t???? ?????t?ta? ?at? t?? d????e?a t?? sp??d?? t?? . ???ed???, G?aµµat?a? ? µ???? t?? ?.S. ep? se??? et?? (14 ?t?) se s???????? ?????? ?a? ??deµ???? t?? s???e??? t?? pa?d??? t??. ????? t?? ???????sa? ?p?t??p?? t?? ??e ??t???? ?a?ed???a? ??a µ?a ??te?a (1990-1993). ????? t?? ??t?p??s?p?a? t?? ??? ??t???? ?a?ed???a? ??a d?? ??te?e? (1990-1993, 2003-2006). G?aµµat?a? ? µ???? t?? ??????t???? S?µß?????? t?? S??????? ???a??????? - ??e?t??????? ep? se??? et?? (1990-2000). ????? ????t?st???? ?a? ???f?t???? S??????? (????t?st???? S??????? ??????????, S??????? Se?ß??t?? ???????, ???f?t???? S??????? Se?ß??? '?? ??S???"). ????? t?? ??S?? ap? t? 1991. ?p???f??? d?µ?t???? s?µß????? t? 1998 st?? ?ap?d?st??a?? ??µ? Se?ß???, ?p?? ?atat?sseta? 4?? st?? se??? p??t?µ?s??. To 2002 e????eta? d?µ?t???? s?µß????? t?? ??µ?? Se?ß???, ?p?? ?atat?sseta? 1?? st?? se??? p??t?µ?s??. ????? t?? S??t???st???? ?p?t??p?? t?? ??S?? Se?ß??? ??a 3 ?????a (2002-2005). ??t?p??s?p?? t?? ??µ?? Se?ß??? st?? ???? ??µ?? ??????? (2002-2006). ?? 2006 ?at???eta? ??a p??t? f??? ?p???f??? ??µa???a??? s?µß????? ???????, ?p?? e????eta? 6?? st? se??? p??t?µ?s??, s???e?t?????ta? 5000 ??f???. ?? 2007 ?at???eta? ?p???f??? ß???e?t?? µe t? ??S?? st? ??µ? ???????, ?atat?sseta? p??t?? µeta?? t?? ???? ?p???f???, s???e?t?????ta? 8000 ??f???, pa???? t? µ???? ??????? d??st?µa p?? e??e st?? d???es? t?? (25 ?µ??e?), ded?µ???? ?t? ? ?p???f??t?t? t?? p??????e t?? te?e?ta?a st??µ?. St?? es???µµat???? d?ad??as?e? ??a t?? e????? p???d??? t?? ??S?? t?sseta? µe ??e? t?? t?? d???µe?? e?e??? ?a? ??s?ast??? st? p?e??? t?? ????d??? G. ?apa?d????.. ?p?t??esµa t?? pa?ap??? e?e????? s?µµet???? ?ta? st? d?µ? Se?ß??? (d?µ?? ?ata????? t??) ? ???ed??? ?a s???e?t??se? p?s?st? 55%, ?ta? st?? ?p????p? ??µ? ta p?s?st? ?ta? 38% ??a t?? ???ed?? ?a? 55% ??a t?? ?e??????. ?p???f??? p????? f???? µe t? ??f?d??t?? t?? ??S? st? s?????? ???a????? t?? ???. ?? 2006 µet? t?? ??µa???a??? e?????? ?at???eta? ?p???f??? µe t? ??f?d??t?? t?? ??S?? st?? e?????? ??a t?? e????? e?p??s?p?? t?? e??a??µ???? st? ??????t??? S?µß????? t?? ??? ??a ?a ß????se? t?? pa??ta??. ?p?t??esµa t?? s?µµet???? t?? ?ta? st? ???? ?p?? e??a??ta? (????e?? ??t??? ?ed???) ? pa??ta?? ?a a?eß?se? ta p?s?st? t?? p??? ap? 40%. ??t? ß?ßa?a t?? st???p???se st?? pa??ta?? t?? de???? ?a? st??? s??d??a??st????? t?? ???????, µe s???pe?a t? 2008 ?a µeta?????e? se ???? ????e?? pa?' ??? p?? ta ap?te??sµata t?? e??as?a? t?? ?ta? ???sta. G?a t? ??µa a?t? ?p???e s????t?s? µe t?? ?d?? t?? ???ed?? ?a? a???????? ?p?ß?????e s?et??? epe??t?s? st?? ?????. ????O???? ???S? Se µ???? ?????a e???st??e se a???t???? ?t???t??f???? as????e?. ?s?te????? µeta??st?? se ?????a 13 ??? 18 ?????? st??? ??µp??? t?? ?????a? ?a? ????sa?, ?p?? e???st??e se a????t?µata t?? pe?????? a?t??. F??t?t?? e???st??e se ????d?µ?? st?? Tessa?????? ?a? ??????. ???µ??a????? e???t?? se d??f??e? ß??µ??a??e? t?? Tes/????? ?a? t?? ????a?. ?p???t?se t?? st?at??t??? t?? ??te?a ??a 1 ????? ?? p??st?t?? ?????e?e?a? (1980). O??µ?s???? ?a????t?? sta ??? ??????? ??a d?? ?????a. S?????fe? d?? ß?ß??a ?at? t?? d????e?a t?? ??te?a? t??. ???a????? sta ?eta??e?a ?µ???t?? (????) ??a 5 ?????a. ?e?????? S?µß????? t?? s??eta???sµ?? ??da????pa?a????? S???? ?e?ße?d?? (1982-1986). ?e?et?t?? ??e?t??µ??a????????? e??atast?se?? (1980-1990). ?p? t? 1985 e????eta? st?? ??? se d??f??e? ??se?? e??????. O? µ??a????? ??a 5 ?????a st? ????e?? ?a?d??? ?a? 3 ?????a st? ????e?? ??t??? ?ed???, ?a? ?? ??µe????? 9 ?????a st? ????e?? ?µ??ta???, 6,5 ?????a st? ????e?? ??t??? ?ed??? ?a? ed? ?a? 8 µ??e? st? ????e?? ?a?d???. S?µe?a e??a? d?e????t??? st??e??? t?? ??? ?a? a?ap????t?? ??e????t?? t?? ????e??? ?a?d???. ?at? t?? d????e?a t?? stad??d??µ?a? t?? st? ??? s?????a?e t??a ß?ß??a ?a? µet?f?ase p????? ?d????? s??t???s?? ap? ta ??????? sta ????????. ???SO???? S??????? – S?????S Ge??????e st? ????????? ??????? ?a? e??a? pa?t?eµ????, µe d?? pa?d??. ???a? d?p??µat????? ???a??????? - ??e?t??????? ???a????? t?? ??T. ??t???? ??? t?? ?a?ep?st?µ??? t?? Sheffield. ?a?a???????se p????? seµ??a???? ep?st?µ?????? ?a? te?????? ?at??t?s??. G?????e? ?a ?e????eta? p??? ?a?? t??? ??e?t???????? ?p?????st??. ???? ?a? ???fe? p??? ?a?? t?? a?????? ???ssa. ???S????????? ??????????????G?? ?p???e ?p???f??? ß???e?t?? t?? ??S?? st?? e?????? t?? 2007.? ep????? t?? ????e t?? te?e?ta?a st??µ?, ???? p??? ??e?s??? ta ??f?d??t?a ?a? ? p?a?µat???? ?????? t?? p??e???????? e?st?ate?a? ?ta? 25 ?µ??e?. ?? ?a? ? ?????? t?? p??e???????? e?st?ate?a? ?ta? p??? pe?????sµ????, s?????t??se ??a p??t? f??? 8.000 sta?????, a???µ?? p?? µe ß?s? t?? eµpe???a p??????µe??? e?????? e??????, ????eta? p??? ??a??p???t????. ?p? t??? 8.000 sta?????, ?? 3.500 p???????ta? ap? t?? e???te?? ?e???af??? pe????? ??t??? t?? ?????µ??a (?pa???a Se?ß???) ?a? ?? ?p????p?? 4500 ap? t?? ?p????p? ??µ?. St?? d?µ? Se?ß??? ?d?a?te?a ( d?µ?? ap? t?? ?p??? ?at??eta? ?a? ?ta? e??e?µ???? d?µ?t???? s?µß????? ), s?????t??se ?at? µ?s? ??? t? 60% t?? ??f?? t?? ??S?? ,µe p?s?st? p?? ??µa????ta? ??a d??f??a d?µ?t??? d?aµe??sµata ap? 51% (??a??d?a) ??? 100% (?????????, ????? ?ata?????). ??f???e? µ?a e???te?? ?e???af??? pe????? (t?? pa??? epa???a Se?ß???) p?? e?te??eta?, ?????? ??t?a t?? p?taµ?? ?????µ??a, a??? ?a? p???? t?? ??µ??? ????f?t??. ?d?a?te?a ?a?? d?e?sd?s? ??e? ?a? st?? d?µ? ??a???, ?p?? st?? e?????? t?? 2007 a?a?????t??e 2?? se sta?????, µet? t?? p??t? ß???e?t? t?? ??µ?? ??????? ?a? e?p??s?p? t?p?? t?? ??S?? ?. ?apa???sta?t???? G. ?? s????? t?? ??f?f???? t?? e???te??? a?t?? ?e???af???? pe?????? (??µ?? ?e?ße?d??, Se?ß???, ?aµß??????, ??a??? ?a? ?????t?ta? ??ßade???) e??a? pe??p?? 25.000 (20% st? s????? t?? ??µ?? ???????), e? t?? ?p???? t? 45% (pe??p?? 11.000 ??f??) ??f????? ??S??. ?p?p???? t?? pa?ap??? ? ?p???f??t?ta t?? ?e?t????e? ?a? ?? a?t?ßa?? st?? ?p???f??t?ta t?? ?. ?e?a??? F?t?, ? ?p???? ?at??eta? ?? a?t?? ap? t?? ?d?a pe?????. ??e? e??e?a ????????? ap?d??? ?a? a?t? ap?de????eta? ap? t?? p???t??? t?? d?ad??µ? ?a? ta ap?te??sµata t?? e?????? ???e f??? p?? s?µµete??e (d?µ?t????, ??µa???a???, ß???e?t????). S???e???µ??a t? 1998 st?? efa?µ??? t?? p??t?? ?ap?d?st??a ?ateßa??e? ??a p??t? f??? ?p???f??? d?µ?t???? s?µß????? st?? ??µ? Se?ß???, ?p?? ?atat?sseta? 4?? st?? se??? p??t?µ?s??. ?? 2004 p??? ?p???f??? d?µ?t???? s?µß????? st?? ??µ? Se?ß??? ?p?? e????eta? 1?? st?? se??? p??t?µ?s??. ?? 2006 ?at???eta? ??a p??t? f??? ?p???f??? ??µa???a??? s?µß????? µe t?? s??d?asµ? t?? ??S??, ?p?? e????eta? 6?? st?? se??? p??t?µ?s?? s???e?t?????ta? 5.000 sta?????, µp??st? ap? p??ßeß??µ??a ste???? t?? ??µ??, ?a? pa?' ??? t? µ???? ??????? d??st?µa p??e???????? pe???d?? (35 ?µ??e?) p?? e??e st?? d???es? t??. ??t?µ?ta? ?t? ap? 5.000 sta?????, ?? 500 pe??p?? sta???? (p?s?st? 10%) p???????ta? ap? t??? ?????? t?? ??a? ??µ???at?a? ?a? t?? S??asp?sµ??. ?p? t??? 5.000 sta????? 2.300 p???????ta? ap? t?? pe????? t?? Se?ß??? (?e?ße?d??- S??ß?a- ??ßade??-?aµß????a) ?a? 2.700 ap? t?? ?p????p? ??µ?, µe p??? ?a?? µ???sta d?asp??? se ??a ta s?µe?a t??. ? e???te?? pe????? Se?ß??? e?p??s?pe? t? 20% t?? ??f?? t?? ??µ?? ??????? ?a? ? p??a??? µ??ad???? e?p??s?p?? t?? e??a? ? a?t??. ???a? ??a ep?t???µ??? epa??e?µat??? st??e??? (??a 25 ?????a) t?? µe?a??te??? ep??e???s?? t?? ???a? (???), µe ???sta ap?te??sµata se ??? t? d????e?a t?? epa??e?µat???? t?? stad??d??µ?a?. ?at? t? d????e?a t?? stad??d??µ?a? a?t?? ??e? ap??t?se? p???t?µe? ?a? s?µa?t???? eµpe???e? d?a?e???s?? µe????? ep??e???se??, d?a?e???st??e µe???? a???µ? ???se??, se ?a??µe???? ß?s? ep???e? de??de? p??ß??µata t?? ????? ?a? t?? ep??e???s??, pa???e? ??????a ?a? ap?te?esµat??? ???s?µe? ap?f?se??, s??e????eta? µ?sa ap? p?e?µa aµ??ß??, s??e??as?a?, eµp?st?s???? ?a? seßasµ?? µe ??a ta ste???? ?a? t??? e??a??µ????? t?? ????e???, d?a?e????eta? ? d?a?e???st??e s?µa?t??? ???d???a (50 e?. €/?t?? st? ????e?? ??t??? ?ed???), f???t??e? ??a t?? asf??e?a t?? p??s?p???? p?? p???stata? . G?a ta e?a??et??? ap?te??sµata st?? e??as?a t?? p??t????e ??a ap???µ? ???
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι