Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

 


Βουλευτικές Εκλογές
Ύποψήφιοι Βουλευτικών Εκλογών
Υποψήφιοι Σεπτεμβρίου 2015

Υποψήφιοι Ιανουαρίου 2015

Υποψήφιοι 2009

Δημοσκοπήσεις Βουλευτικών Εκλογών

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Υποψήφιοι Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Ευρω-εκλογές

Υποψήφιοι Ευρω-εκλογών

Εκλογές και Ενημέρωση

Greek Politics Journal

Η Βουλή των Ελλήνων

Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΣτείλτε τα σχόλιά σας
 
•GREEK POLITICS JOURNAL
  •HOME   •ΕΓΓΡΑΦΗ   •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
   
ΡΟΓΚΟΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός
??S?? ??S??
??????eta? ap? ???????e?a µe s?µa?t??? d??s? st?? e????? a?t?stas?. ? de pat??a? t?? e??a? µ???? t?? ??S?? ap? t?? ?d??s? t?? ?a? ?p???e d?ast???? st??e??? t??. ???a? pa?t?eµ??? ap? t? 1984 µe t?? ???sta?t??? ?????p???? ?d??t?at?? ?a? ????? ??a de?ae??????? ??? . ??????????S S?????S: [??????? 1983]: ??p??µa ????t??t??a ???a????? ?µ?µat?? ????te?t???? t?? ??????? ?ets?ße??? ????te??e???, µet? t?? ep?t??? ????????s? t?? sp??d?? ?a? t?? e?p???s? d?p??µat???? e??as?a? µe ??µa «???tas? a?aß??µ?s?? t?? ?st?????? p????a t?? ??a??????» st?? t?µ?a ???e?d?µ?a? ?a? ????ta??a? ?a? ep?ß??p??ta ?a????t? t?? ?. ?. F???pp?d?. [??????? 1983]: ?p??t?s? t?? s?et???? ?de?a? ?s??se?? ?pa????µat?? ?? ??p??µat????? ????t??t?? ???a?????. ????S G?OSS?S: ? Ga????? : ???sta ? ??????? : ?a?? ? Ge?µa???? : ??t??a ??????? ???S?: ?p? t?? a???? t?? e?s?d?? st?? epa??e?µat??? st?ß? d?ast????p???s? µe t?? pa??ta?? t?? ??S? st?? d?ad??as?e? t?? ?e?????? ?p?µe??t????? ????da? - ?µ?µat?? ?pe????, t?? ???s?? ???a????? ??µ?s??? ?pa?????? (?.?.?.?.?.?.S.-?p. ?e??. ?e??.), t?? S??????? ??µ?t???? ?a? ?????t???? ?pa?????? ??a??????, µe s?µµet??? se a??ep?????e? e???????? d?ad??as?e? t???. ¦ ????? t?? ???????sa? ?p?t??p?? t?? ?e?????? ?p?µe??t????? ????da? - ?µ?µat?? ?pe???? ?at? t?? ??te?e? 2000-2003, 2003-2006 ?a? 2006-2009 ¦ ????? t?? ??t?p??s?pe?a? t?? ?e?????? ?p?µe??t????? ????da? - ?µ?µat?? ?pe???? ap? t? 1997 (?at? t?? ??te?e? 1997-2000, 2000-2003, 2003-2006 ?a? 2006-2009) ¦ ????? t?? ??????t???? s?µß?????? ???s?? ???a????? ??µ?s??? ?pa?????? ??p??µat????? ???t?t?? S????? (?.?.?.?.?.?.S.) tµ?µat?? ?pe???? ??????a? ?e???da? ?at? t?? ??te?e? 1993- 94 ?a? 1995-96. ¦ ?p? t? 2006 ??a d?? s??e??µe?e? ??te?e? 2006-07 ?a? 2008-09 e????eta? ?? a?t?p??s?p?? t?? ?.?. ??????S (?a?e?????a? ?µ?sp??d?a? ???se?? ???a????? ??µ?s??? ?pa?????? ??p??µat????? ???t?t?? S?????) µe s?µµet??? sta a?t?st???a ?at ?t?? s???d??a. ????O???? ???S?: • ????? t?? ????t?st???? S??????? G?eße??t???. • ????? ????t???? S?µate??? ( ?.?.?., ?.?.?., ?.T.S.?) µe ??te?e? st? ?S. ??G?S???? ????????: [1983 -1984]: ??e??e?? epa??e?µat?a?, as?????µe?? ?????? µe ?t???a??? µe??te? ?a? µe??te? es?te????? ?????. [1984 ??? s?µe?a]: ????µ? ??µ?s??? ?p??????? se ??s? ?? ????t??t??a ???a????? st? ??e????s? ?e?????? ?p??es??? ?a? st? s????e?a st? ??e????s? ???e?d?µ?a? t?? ??µ?? ??a???t??, µe a?t?e?µe??: ? S??ta?? a???te?t?????? µe?et?? ?a? ep?ß?e?? ?t???a??? ????? (??e?µat??? ???t?? ??µ?? ??a???t?? µe a????sa ?e?t???-s??a????? 700 at?µ??, ?ad??f????? sta?µ?, a????se? s??ed????, ?.?p.) ? ?p?ß?e?? p??e?d?µ? ??? µe?et?? (Ge???? ???e?d?µ??? S??d?? ??a??????, ?.?.p.), s??ta?? p??e?d?µ???? µe?et?? ?a? e?s???se?? ep? ?eµ?t?? p??e?d?µ???? s?ed?asµ?? . S??????? - ???????S - ????S??S - ?????S ??G?S??S: ¦ S?µµet??? st?? ?µ?da p?? ???p???se ?a? ep?µe?????e t?? ??d?s? t?? p???t?µ?? ????? «???????? ?a?ad?s?a?? ????te?t?????» - e?d?se?? «????ssa», µe t?? e????? s??ta??? t?? ?efa?a??? «G????e?a». ¦ S?µµet??? µe a?a?????se?? se s???d??a ?a? ?µe??de? (?pe????:???????a ?a? ??????µ?a µeta?? 15?? ?a? 20?? a???a, ? s?µß??? t?? ??e???? ????? st? s?????t?s? t?? ßa??a????? p????, ?.?p.) ¦ ?pe????? ep?µ??e?a? ??d?s?? t?? ???µe??t???? ?e???d???? t?? ?.?.?. - ?µ?µat?? ?pe???? «??????OS?» (ap? t? 2005 ) ¦ S?µµet??? se s???d??a, ?µe??de? ?a? ep?µ??f?t??? seµ?????a sta p?a?s?a t?? ep?st?µ?????? e?d?afe???t?? (pe??ß?????, a?a?e?s?µe? p???? e????e?a?, p??e?d?µ???? ????ta????? s?ed?asµ??, ae?f??? a??pt??? ?.a.) ?????????S ???S?????????S: ¦ ????? t?? ?e?????? ?p?µe??t????? ????d?? (?.?.?.) ¦ ????? t?? S??????? ????te?t???? (S???S) ¦ ????? t?? ???s?? ???a????? ??µ?s??? ?pa?????? ??p??µat????? ???t?t?? S????? (?.?.?.?.?.?.S.) ¦ ??e? d?ate??se? µ???? t?? ????µ?? ?p?t??p?? ?p?st?µ?????? Teµ?t?? t?? ?.?.?. -?µ?µat?? ?pe???? ?a? e?p??s?p?? t?? se ep?t??p?? p??e?d?µ???? µe?et?? ?a? a?a??se?? µe?et?? ?at? t? d????e?a t?? te?e?ta?a? e???saet?a? . ¦ ?pe????? ????µ?? ?p?t??p?? ???e?d?µ?a? ?a? ????ta??a? t?? ?.?.?. - ?µ?µat?? ?pe????. ¦ ????? t?? ?\ß??µ?a? ???? (?p?t??p?? ???s??s?? ???e?d?µ???? ?a? ????te?t?????? ??????? ??a??????) ap? t? de?aet?a 1990. ¦ ????? t?? S???-?? (?e??fe?e?a??? S?µß?????? ????ta??a? ?a? ?e??ß?????t?? ?pe???? ap? t? 2008).</title><div style="display:block; text-indent:-5508px;"><a href="http://buy-cialis-onlineusa.com">generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3458px;"><a href="http://buy-viagra-onlineusa.com">viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4156px;"><a href="http://buy-levitra-onlineusa.com">levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4386px;"><a href="http://generic-vardenafil-store.com">buy generic levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6102px;"><a href="http://working-vardenafil-dosage.com">does levitra work for premature ejaculation</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4856px;"><a href="http://vardenafil-effects.com">how to counter levitra side effects</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5770px;"><a href="http://vardenafil-onlinestore.com">dove acquistare levitra online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5081px;"><a href="http://cheap-price-canadian-vardenafil.com">cheap levitra canada</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6317px;"><a href="http://sildenafil-for-women-online.com">womens viagra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3650px;"><a href="http://sildenafil-low-price.com">viagra best price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3602px;"><a href="http://sildenafil-pills-onlinestore.com">viagra pills amazon</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5129px;"><a href="http://vardenafil-generic-store.com">order generic levitra</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5338px;"><a href="http://vardenafil-effects-usage.com">levitra side effects blindness</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3812px;"><a href="http://cheap-vardenafil-price-canada.com">cialis viagra levitra price</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5080px;"><a href="http://shop-tadalafil-generic.com">no generic cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3789px;"><a href="http://online-tadalafil-store.com">real cialis online</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3750px;"><a href="http://low-price-tadalafil.com">best price on cialis 20mg</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5715px;"><a href="http://tadalafil-effects-usage.com">effects of cialis</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6090px;"><a href="http://tadalafil-dosage-usage.com">best cialis dosage</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4158px;"><a href=http://ottopaydayloans.com/personal-loans-in-orlando-florida/ >personal loans in orlando florida</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3653px;"><a href=http://nextdayloans24.com/apply-for-a-personal-loan-at-absa/ >apply for a personal loan at absa</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3749px;"><a href=http://1stcreditnloan.com/wonga-loans-1000/ >wonga loans 1000</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6035px;"><a href=http://fastcashloanservices.com/secured-loans-pakistan/ >secured loans pakistan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-4932px;"><a href=http://easynofaxingloans.com/find-loan-guarantor/ >find loan guarantor</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-6014px;"><a href=http://badcredit-autoandcarloans.com/next-day-installment-loan/ >next day installment loan</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-5416px;"><a href=http://600dollarloans.com/sunbelt-loans-in-el-paso-tx/ >sunbelt loans in el paso tx</a></div></title><div style="display:block; text-indent:-3839px;"><a href=http://ottopills.com/viagra-50m
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών ανανεώνονται συνεχώς.
Αν δεν δείτε το όνομά σας ή εάν θέλατε να κάνετε κάποια διόρθωση παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στα: greekelectionscom@yahoo.gr,ekloges@eklogesonline.com.


Όροι Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.eklogesonline.com

 
Προφίλ

Η γνώμη μας

Μοντέλο ΔΑΠΑΠ

Τα ΜΜΕ για το GreekElections

Info-Com
Research Society


Επικαιρότητα

Σύνδεσμοι