Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024Εισαγωγή

Επιμέλεια Άρθρων

Κατάλογος Άρθρων
Εκλογές Μάϊος 2023

Εκλογές Ιούλιος 2019

Εκλογές Μάιος 2019

Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

Εκλογές Ιανουάριος 2015

Εκλογές Μάιος 2014

Εκλογές Ιούνιος 2012

Εκλογές Μάιος 2012

Εκλογές 2010

Εκλογές 2009

Εκλογές 2007

Εκλογές 2006

Εκλογές 2004

Εκλογές 2002

Εκλογές 2000


Στείλτε το άρθρο σας

Επικοινωνία

 

 

DIGITAL ELECTIONS VERSION

Οι πολιτικές εξελίξεις και οι επικείμενες εκλογές

του Γιώργου Αλογοσκούφη, βουλευτή ΝΔ Α’ Αθηνών, συντονιστή ΟΔΕ Οικονομικών Υποθέσεων, 9/2/2004

Απαιτείται ένα ευρύ πρόγραμμα συναινετικών μεταρρυθμίσεων και ρήξεις με εκείνα τα συμφέροντα που κρατούν όμηρο την κοινωνία.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται σήμερα σημαντική σύγκλιση των ιδεολογιών μεταξύ φιλελεύθερων και σοσιαλιστικών κομ-μάτων, η οποία έχει αμβλύνει τις όποιες παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο υλοποίησης βασικών στόχων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Στην Ελλάδα, το κυβερνών κόμμα, το οποίο έχει μετατραπεί πια σε κα-θεστώς μετά την πολυετή συνεχόμενη διακυβέρνηση της χώρας, προσπά-θησε την ύστατη ώρα, και υπό την πίεση των αρνητικών μηνυμάτων που λάμβανε από όλες τις δημοσκοπήσεις και τη λαϊκή βάση, να ανατρέψει το εις βάρος του πολιτικό σκηνικό με ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Με την αλλαγή του αρχηγού του προσπάθησε να πετύχει τη συσπείρωση των οπαδών του και να δημιουργήσει συγκινησιακή φόρτιση με ένα συνέδριο επικύρωσης ειλημμένων αποφάσεων.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η σοβαρή, συνεπής, μετριοπαθής, ρεαλι-στική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική που στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μια πολιτική που σέβεται τον πολίτη και εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία. Προσπαθούμε σήμερα ως αντιπολίτευση, αύριο ως κυβέρνηση, να κερδί-σουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με τη συνέπεια και την αξιοπιστία μας.

Είναι μία πρόταση με ξεκάθαρη ιεράρχηση στόχων και αποτελεσματική κατανομή των μέσων πολιτικής. Είναι μια πρόταση φιλελεύθερη, καθώς βασίζεται στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων των πολι-τών της χώρας από ένα αντιπαραγωγικό κομματικό κράτος. Είναι μία πρόταση κοινωνική, καθώς στοχεύει σε ένα νέο κράτος, ένα κράτος που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον συντονιστικό του ρόλο στην παραγωγή και στον αναδιανεμητικό του ρόλο στη αντιμετώπιση των ανι-σοτήτων και της φτώχειας. Αυτό απαιτεί ένα ευρύ πρόγραμμα συναινετι-κών μεταρρυθμίσεων και ρήξεις με εκείνα τα συμφέροντα που κρατούν όμηρο την κοινωνία.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η δημιουργία ενός κράτους που να λει-τουργεί δημοκρατικά, να προστατεύει τους πολίτες, να ρυθμίζει δίκαια τις κοινωνικές σχέσεις, να παρέχει με επάρκεια τα απαραίτητα δημόσια αγαθά, να φροντίζει για τις δημόσιες υποδομές, και να εξασφαλίζει υψη-λής ποιότητας συστήματα παιδείας, υγείας και κοινωνικής προστασίας για όλους.

Η ελεύθερη οικονομία και οι ανταγωνιστικές αγορές πρέπει να είναι η βάση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία πρέπει να είναι ρυθμιστικός, ώστε οι αγορές να λειτουργούν υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι απλές και σταθερές. Η κρατική πολιτική πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια επανάσταση ποιότητας, που έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική. Η βελτίωση της ποιότητας της ελληνικής παραγω-γής και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, όπως επίσης και η δημιουργία επώνυμων προϊόντων, είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της χώ-ρας. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ζήτημα χαμηλού κόστους, είναι ζή-τημα ποιότητας.

Χρειαζόμαστε μία νέα διαρθρωτική πολιτική. Μια πολιτική που στοχεύει στο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Προτεραιότητές μας είναι η συναινετική βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, η προώθηση νέων στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και του ρόλου του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανό-νες του παιγνιδιού σε όλες τις αγορές, στα δημόσια έργα, στις κρατικές προμήθειες. Έμφαση δίνεται στην αποτελεσματική ολοκλήρωση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στην προώθηση έργων με συγχρηματο-δότηση και στην εξασφάλιση πόρων από το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο.

Χρειαζόμαστε την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης και την αναμόρ-φωση του κοινωνικού κράτους. Χωρίς μια ριζικά καλύτερη και ακομμά-τιστη διοίκηση, δεν μπορεί να αποδώσει ούτε και η καλύτερη κυβερνητι-κή πολιτική. Με γνώμονα την αξιοκρατία, την αξιοποίηση της ψηφιακής επανάστασης, την ενίσχυση των κινήτρων, την απλοποίηση των διαδικα-σιών, αλλά και την καταπολέμηση της αδράνειας και της διαφθοράς, θα βάλουμε - επιτέλους - τάξη στη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορεί λίγα σά-πια μήλα να οδηγούν στη σαπίλα ολόκληρο το κράτος.

Χρειαζόμαστε συναινετικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε ανα-διάρθρωση των κοινωνικών δαπανών υπέρ εκείνων που έχουν πραγματι-κή ανάγκη. Δίνουμε, δηλαδή, έμφαση στην άμεση οικονομική στήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα φτώχειας και κοινωνι-κού αποκλεισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε στα θέματα της παιδείας και του πολιτι-σμού. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους νέους. Η παιδεία εί-ναι το σπουδαιότερο αγαθό για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Δεν επιδέ-χεται συμβιβασμούς και ημίμετρα. Δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πο-λιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να δίνεται απλόχερα γιατί αφορά το μέλ-λον των παιδιών μας. Να είναι προσιτή, συνεπής και με ποιότητα. Η γνώση δημιουργεί σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Είναι η κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των νέων αγορών και των νέων ευκαιριών.

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι για μια καλύτερη ποιότητα ζωής δεν αρκούν η ατομική προσπάθεια και η ατομική προσαρμογή. Χρειάζεται μια νέα συστηματική συλλογική προσπάθεια. Οι κοινωνικοί θεσμοί πρέ-πει να προσαρμοσθούν. Αυτή η συλλογική προσπάθεια, που είναι η κυ-ριότερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, είναι η πεμπτουσία της πο-λιτικής.


Προσοχή: Οροί Χρήσης του διεθνούς Κόμβου (Portal) www.greekelections.com